ریکی چیست ؟

ریکی :  

 انرژی جهانی و یا انرژی جاری در هستی میباشد 

انرژی ذاتی تمام خلقت و یا نیروی عمومی حیات   

هنر و علم انرژی‌ها در سطوح فیزیکی، احساسی و ذهنی  

یک شیوه ساده و مؤثر برای کار روی انرژی‌های ذهن ـ بدن  

یک راه طبیعی برای تأثیرگذاری بر سطوح انرژی خود و دیگران