تکنیک ساده برای رفتن به حالت خلسه

یک روش ساده و موثر برای رفتن در خلسه استفاده از تنفس و شمارش معکوس میباشد، بدین ترتیب:
1- زمانی برای رفتن به خلسه در نظر بگیرید که در شرایط متعادل باشید و فرصت کافی برای انجام تمرین داشته باشید.
2- بر روی زمین دراز بکشید و دستهای خود را در کنار بدن قرار دهید ( می توانید روی یک صندلی مناسب خود را رها کنید ).
3- بدن خود را رها کنید بطوری که هیچ قسمت از بدن شما منقبض نباشد.
4- قبل از شروع تمرین به خود یاد آوری کنید که با هر شمارش معکوس آرامش و رهایی شما بیشتر میشود و با رسیدن به عدد یک شما در خلسه ای مناسب قرار میگیرید و کاملا آماده انجام تلقینات هستید.
5- تنفس عمیق و آرام با توجه بر دم و بازدم انجام دهید.
6- شمارش معکوس را از 20 تا 1 انجام دهید. هر عدد را در ذهن خود مجسم کنید، لحظه ای خیره به آن نگاه کنید و سپس به عدد بعدی بروید.
7- تلقینات مورد نظر را انجام دهید.
8- با چند نفس عمیق، آرام آرام به حالت طبیعی برگردید.
قبل و بعد از تمرین به خود تلقین کنید که در تمرینات بعدی با شمارش های کمتر و در زمان کوتاهتری به خلسه های عمیق تر خواهید رفت.